fbpx
Loading...

Общи условия

Настоящите общи условия ce oтнacят дo използването на Интернет магазин www.corkshopbg.com, собственост на „Корк Къмпани“ ООД, както и за използването на продукти и услуги, предлагани от „Корк Къмпани“ ООД. В общите условия може да се запознаете с информация за:

I. Общи приложения

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.corkshopbg.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Поръчай“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.corkshopbg.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. След натискане на бутона „Поръчай“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на наличност от заявената стока, в рамките на работния ден ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на заплатените суми или заместваща поръчка на същата стойност. В случай, че Клиентът избере заместваща поръчка на по-висока стойност от несъстоялата се, следва разликата да бъде доплатена.
 5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. Доставка

 1. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални производствени или транспортни дефекти, следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на такива дефекти, които са резултат от транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ носи отговорност и клиентът ще може да избира между, отказ от поръчката и възстановяване на заплатените суми или заместваща поръчка. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 2. При предаване на стоката, Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиента не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ.

III. Условия на съхранение на стоката

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ слага етикети на всеки доставен артикул. Върху него са описани вложените в производството суровини и произход на стоката.

IV. Цени

 1. Всички цени са в български левове (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка.

V. Права и задължения на Потребителя/Клиента

 1. Потребителят/Плиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онайн магазина www.corkshopbg.com.
 2. Потребителят/Клиентът има право да се информира за статуса на своята поръчка.
 3. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такъв.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Интернет магазина www.corkshopbg.com.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
  • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия www.corkshopbg.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
  • да уведомява собственика на онлайн магазина ако забележи грешно въведена информация (обикновено сгрешена цена)
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
  • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
  • да не използва сайта с цел кражба на авторско право
  • да не извършва проверка или наблюдение без изрично предварително писмено съобщение до адреса по регистрация на фирмите съдържатели на www.corkshopbg.com с писмено обяснение за предприемане или влизане на сила на предстоящи действия.
   При неспазване на задълженията Доставчикът има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 6. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

VI. Права и задължения на търговеца

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.corkshopbg.com.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.corkshopbg.com.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава след получаване на плащането да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока в добър търговски вид.
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес corkshopbg@gmail.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на устройствата на потребителите „бисквитки“ (кукита, cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху устройството на Потребителя, с което той достъпва сайта на ТЪРГОВЕЦА, и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. Лични данни

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VIII. Изменения

 1. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ТЪРГОВЕЦА, който след извършване на промените се задължава да уведоми Клиента като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ТЪРГОВЕЦА, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

IX. Терминология

 1. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.corkshopbg.com на своя компютър или друго устройство.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.
 3. Интернет магазинът www.corkshopbg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

X. Данни на търговеца

Корк Къмпани ЕООД
ЕИК: 206049351 ДДС № 206049351
Адрес: гр. Нови Искър, ул. „Детска песен” 19
МОЛ: Трайко Трайков
Тел. + 359 (0) 888 316 547
e-mail: info@corkshopbg.com

Този онлайн магазин използва бисквитки за подобряване на потребителското преживяване.

Shopping cart

close